Algemene verkoopsvoorwaarden Vincere Adviesgroep BV

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onderstaande verkoopsvoorwaarden geldig, ondanks alle voorwaarden of termijnen door de opdrachtgever-koper aangeduid of ingelast in zijn bestelorders, brieven of andere documenten.

 

 1. Onze aanbiedingen en offertes hebben slechts indicatieve waarde, waarbij iedere aanbieding de voorgaande teniet doet. De overeengekomen prijzen zijn deze die vastgesteld werden op het ogenblik dat het contract tot stand kwam. Indien onze leveranciers de prijzen en kosten van hun producten verhogen gedurende het tijdsbestek tussen de datum van overeenkomst en de eventuele leveringsdatum kunnen de prijzen van de lopende opdrachten en contracten op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging van onze zijde worden gewijzigd.

Alle gevallen van overmacht stellen ons vrij van alle verantwoordelijkheid nopens het niet uitvoeren van onze verbintenissen. Zonder een limitatieve opsomming te geven, worden o.a. als overmacht beschouwd: gehele of gedeeltelijke machinebreuk, gehele of gedeeltelijke werkstaking, ongevallen, uitsluiting, gebrek aan materiaal, aan arbeidskracht, aan transportmogelijkheden en zeer algemeen alle omstandigheden welke ontstaan bij onze leveranciers en verkopers, bij onszelf of onderweg, welke het normale fabricageproces of transport en levering in de weg staan.

 

 1. Alle facturen en rekeningen zijn contant te betalen op de financiële rekening op de facturen vermeld, en dit binnen de 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Alle facturen zijn betaalbaar ten onzen maatschappelijke zetel. Het trekken van wissels of andere verhandelbare documenten verandert niet dat het door de prijs vertegenwoordigde bedrag een brengschuld is. Evenmin sluit deze manier van betalen schuldhernieuwing in zich.

 

 1. Elke vervallen schuldvordering wordt bij wanbetaling van rechtswege vanaf de vervaldatum verhoogd bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, teneinde stipte betaling te verzekeren en ter vergoeding van de geleden schade ingevolge verhoogde beheers- en administratiekosten, onmogelijkheid tot inpandgeving,… (niet limitatieve opsomming) met 20 % en een minimum van EUR 250.

Vanaf de vervaldatum wordt tevens van rechtswege een verwijlrente toegepast van 1,5 % per maand.

Deze bepalingen gelden zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is.

 

 1. Ingeval de opdrachtgever-koper een factuur niet heeft betaald na de vervaldatum, behoudt BV Vincere Adviesgroep zich het recht voor het werk volledig stop te zetten, niet verder te leveren of af te gelasten en dit zonder voorafgaande verwittiging. Er zal geen recht op verhaal zijn, noch recht op schadevergoeding vanwege de opdrachtgever-koper voor deze stopzetting, noch voor vertraging in de uitvoering van de werken voortvloeiende uit deze stopzetting. BV Vincere Adviesgroep behoudt zich integendeel het recht voor schadevergoeding van de opdrachtgever-koper te vorderen wegens stopzetting van de werken en leveringen.

 

 1. De opdracht van de opdrachtgever-koper betreft steeds een opdracht in exclusiviteit voor de gehele termijn vermeld in de opdracht. Gedurende die termijn zal de opdrachtgever-koper op geen ander agentschap beroep doen.

 

 1. Alle ontwerpen en realisaties worden verkocht, aanvaard en geleverd in de kantoren van de BV Vincere Adviesgroep of reizen op risico van de opdrachtgever-koper, zelfs vrachtvrij verzonden.

De ontwerpen, clichés, tekeningen, documentatie, fotografisch e.a. materiaal, toebehorend aan de opdrachtgever-koper, berusten in de kantoren van de BV Vincere Adviesgroep op risico van de opdrachtgever met uitsluiting van enige verantwoordelijkheid van de BV Vincere Adviesgroep.

Bij gebreke van betaling op de gestelde vervaldag kunnen deze materialen, toebehorend aan de koper-opdrachtgever alsmede de uitgevoerde werken, ontwerpen en realisaties, weerhouden worden als zekerheid voor de uitvoering van de verbintenissen van de opdrachtgever-koper.

 

 1. Zichtbare gebreken worden gedekt door aanvaarding.

Andere klachten moeten binnen de 10 dagen na aanvaarding van de goederen schriftelijk ter kennis worden gebracht.

Klachten omtrent de prijzen moeten binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk ter kennis worden gebracht.

In al deze gevallen dienen de klachten duidelijk en uitdrukkelijk gemotiveerd te worden op straffe van niet-ontvankelijkheid. De enkele terugzending van de factuur en/of geleverde goederen en/of verkochte goederen volstaat niet als protest en wordt evenmin als zodanig aanzien.

 

 1. Ieder ontwerp of realisatie blijft uitsluitend eigendom van de BV Vincere Adviesgroep. Een ontwerp of realisatie mag in geen geval worden verveelvoudigd of gereproduceerd, zelfs niet gedeeltelijk en onder geen enkele vorm, zonder de geschreven toelating van BV Vincere Adviesgroep. Bij niet-naleving van dit artikel heeft BV Vincere Adviesgroep recht op een schadevergoeding gelijk aan 100 % van het factuurbedrag.

 

 1. De toepassing van een ontwerp of een realisatie, voortgebracht door BV Vincere Adviesgroep, is gehouden aan de omvang gespecificeerd in de opdrachtbeschrijving. Iedere andere toepassing dient te geschieden met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BV Vincere Adviesgroep, zoniet heeft deze recht op een schadevergoeding gelijk aan 100 % van het factuurbedrag.

 

 1. BV Vincere Adviesgroep behoudt zich het recht voor industriële eigendomstitels te nemen en auteursrecht te doen gelden op ontwerpen en realisaties, behoudens schriftelijke overeenkomst met de klant.

 

 1. Annulatie van de opdracht brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de opeisbaarheid mee van de vergoeding voor het reeds gepresteerde o.m. concept, planning, copy, gebruikte materialen en installaties en algemene onkosten op het stadium van de uitvoering waarin de goederen zich bevinden, met als minimumvergoeding, naar keuze van de BV Vincere Adviesgroep, een vergoeding van 50 % van de geschatte totale opdracht of een forfait van EUR 500, onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade en gederfde winst in hoofde van de BV Vincere Adviesgroep.

 

 1. De opdrachtgever-koper verklaart genoegzaam geïnformeerd te zijn door de BV Vincere Adviesgroep aangaande de toepasselijke wettelijke bepalingen i.v.m. publiciteit, ook aangaande misleiding, merkenrecht, ook aangaande het onderscheidend karakter en namaking, intellectuele eigendom, ook aangaande de eventuele negatieve gevolgen van de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever-koper aanvaardt elke aansprakelijkheid t.a.v. derden voor vorderingen op grond van ontwerpen of realisaties, met uitsluiting en vrijwaring van de aansprakelijkheid van de BV Vincere Adviesgroep.

 

 1. De opdrachtgever-koper blijft volledig verantwoordelijk voor alle werken of diensten die hij uitgeeft aan de BV Vincere Adviesgroep. Hij verbindt er zich toe alle gevolgen van juridische, financiële of andere aard voor zijn rekening te nemen voortspruitend uit wanbetaling of andere, voor opdrachten, diensten of taken uitgevoerd volgens zijn instructies.

 

 1. Voor het beslechten van geschillen en betwistingen zijn enkel het Vredegerecht van het 1ste kanton Sint-Niklaas, en de Rechtbank van Koophandel aldaar bevoegd. Het staat de BV Vincere Adviesgroep echter vrij eventuele betwistingen, niettegenstaande vorig beding, te brengen voor de natuurlijke rechter van onze medecontractant.
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn onderstaande verkoopsvoorwaarden geldig, ondanks alle voorwaarden of termijnen door de opdrachtgever-koper aangeduid of ingelast in zijn bestelorders, brieven of andere documenten.

 

 1. Onze aanbiedingen en offertes hebben slechts indicatieve waarde, waarbij iedere aanbieding de voorgaande teniet doet. De overeengekomen prijzen zijn deze die vastgesteld werden op het ogenblik dat het contract tot stand kwam. Indien onze leveranciers de prijzen en kosten van hun producten verhogen gedurende het tijdsbestek tussen de datum van overeenkomst en de eventuele leveringsdatum kunnen de prijzen van de lopende opdrachten en contracten op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging van onze zijde worden gewijzigd.

Alle gevallen van overmacht stellen ons vrij van alle verantwoordelijkheid nopens het niet uitvoeren van onze verbintenissen. Zonder een limitatieve opsomming te geven, worden o.a. als overmacht beschouwd: gehele of gedeeltelijke machinebreuk, gehele of gedeeltelijke werkstaking, ongevallen, uitsluiting, gebrek aan materiaal, aan arbeidskracht, aan transportmogelijkheden en zeer algemeen alle omstandigheden welke ontstaan bij onze leveranciers en verkopers, bij onszelf of onderweg, welke het normale fabricageproces of transport en levering in de weg staan.

 

 1. Alle facturen en rekeningen zijn contant te betalen op de financiële rekening op de facturen vermeld, en dit binnen de 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Alle facturen zijn betaalbaar ten onzen maatschappelijke zetel. Het trekken van wissels of andere verhandelbare documenten verandert niet dat het door de prijs vertegenwoordigde bedrag een brengschuld is. Evenmin sluit deze manier van betalen schuldhernieuwing in zich.

 

 1. Elke vervallen schuldvordering wordt bij wanbetaling van rechtswege vanaf de vervaldatum verhoogd bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, teneinde stipte betaling te verzekeren en ter vergoeding van de geleden schade ingevolge verhoogde beheers- en administratiekosten, onmogelijkheid tot inpandgeving,… (niet limitatieve opsomming) met 20 % en een minimum van EUR 250.

Vanaf de vervaldatum wordt tevens van rechtswege een verwijlrente toegepast van 1,5 % per maand.

Deze bepalingen gelden zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is.

 

 1. Ingeval de opdrachtgever-koper een factuur niet heeft betaald na de vervaldatum, behoudt BV Vincere Adviesgroep zich het recht voor het werk volledig stop te zetten, niet verder te leveren of af te gelasten en dit zonder voorafgaande verwittiging. Er zal geen recht op verhaal zijn, noch recht op schadevergoeding vanwege de opdrachtgever-koper voor deze stopzetting, noch voor vertraging in de uitvoering van de werken voortvloeiende uit deze stopzetting. BV Vincere Adviesgroep behoudt zich integendeel het recht voor schadevergoeding van de opdrachtgever-koper te vorderen wegens stopzetting van de werken en leveringen.

 

 1. De opdracht van de opdrachtgever-koper betreft steeds een opdracht in exclusiviteit voor de gehele termijn vermeld in de opdracht. Gedurende die termijn zal de opdrachtgever-koper op geen ander agentschap beroep doen.

 

 1. Alle ontwerpen en realisaties worden verkocht, aanvaard en geleverd in de kantoren van de BV Vincere Adviesgroep of reizen op risico van de opdrachtgever-koper, zelfs vrachtvrij verzonden.

De ontwerpen, clichés, tekeningen, documentatie, fotografisch e.a. materiaal, toebehorend aan de opdrachtgever-koper, berusten in de kantoren van de BV Vincere Adviesgroep op risico van de opdrachtgever met uitsluiting van enige verantwoordelijkheid van de BV Vincere Adviesgroep.

Bij gebreke van betaling op de gestelde vervaldag kunnen deze materialen, toebehorend aan de koper-opdrachtgever alsmede de uitgevoerde werken, ontwerpen en realisaties, weerhouden worden als zekerheid voor de uitvoering van de verbintenissen van de opdrachtgever-koper.

 

 1. Zichtbare gebreken worden gedekt door aanvaarding.

Andere klachten moeten binnen de 10 dagen na aanvaarding van de goederen schriftelijk ter kennis worden gebracht.

Klachten omtrent de prijzen moeten binnen de 10 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk ter kennis worden gebracht.

In al deze gevallen dienen de klachten duidelijk en uitdrukkelijk gemotiveerd te worden op straffe van niet-ontvankelijkheid. De enkele terugzending van de factuur en/of geleverde goederen en/of verkochte goederen volstaat niet als protest en wordt evenmin als zodanig aanzien.

 

 1. Ieder ontwerp of realisatie blijft uitsluitend eigendom van de BV Vincere Adviesgroep. Een ontwerp of realisatie mag in geen geval worden verveelvoudigd of gereproduceerd, zelfs niet gedeeltelijk en onder geen enkele vorm, zonder de geschreven toelating van BV Vincere Adviesgroep. Bij niet-naleving van dit artikel heeft BV Vincere Adviesgroep recht op een schadevergoeding gelijk aan 100 % van het factuurbedrag.

 

 1. De toepassing van een ontwerp of een realisatie, voortgebracht door BV Vincere Adviesgroep, is gehouden aan de omvang gespecificeerd in de opdrachtbeschrijving. Iedere andere toepassing dient te geschieden met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van BV Vincere Adviesgroep, zoniet heeft deze recht op een schadevergoeding gelijk aan 100 % van het factuurbedrag.

 

 1. BV Vincere Adviesgroep behoudt zich het recht voor industriële eigendomstitels te nemen en auteursrecht te doen gelden op ontwerpen en realisaties, behoudens schriftelijke overeenkomst met de klant.

 

 1. Annulatie van de opdracht brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de opeisbaarheid mee van de vergoeding voor het reeds gepresteerde o.m. concept, planning, copy, gebruikte materialen en installaties en algemene onkosten op het stadium van de uitvoering waarin de goederen zich bevinden, met als minimumvergoeding, naar keuze van de BV Vincere Adviesgroep, een vergoeding van 50 % van de geschatte totale opdracht of een forfait van EUR 500, onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade en gederfde winst in hoofde van de BV Vincere Adviesgroep.

 

 1. De opdrachtgever-koper verklaart genoegzaam geïnformeerd te zijn door de BV Vincere Adviesgroep aangaande de toepasselijke wettelijke bepalingen i.v.m. publiciteit, ook aangaande misleiding, merkenrecht, ook aangaande het onderscheidend karakter en namaking, intellectuele eigendom, ook aangaande de eventuele negatieve gevolgen van de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever-koper aanvaardt elke aansprakelijkheid t.a.v. derden voor vorderingen op grond van ontwerpen of realisaties, met uitsluiting en vrijwaring van de aansprakelijkheid van de BV Vincere Adviesgroep.

 

 1. De opdrachtgever-koper blijft volledig verantwoordelijk voor alle werken of diensten die hij uitgeeft aan de BV Vincere Adviesgroep. Hij verbindt er zich toe alle gevolgen van juridische, financiële of andere aard voor zijn rekening te nemen voortspruitend uit wanbetaling of andere, voor opdrachten, diensten of taken uitgevoerd volgens zijn instructies.

 

 1. Voor het beslechten van geschillen en betwistingen zijn enkel het Vredegerecht van het 1ste kanton Sint-Niklaas, en de Rechtbank van Koophandel aldaar bevoegd. Het staat de BV Vincere Adviesgroep echter vrij eventuele betwistingen, niettegenstaande vorig beding, te brengen voor de natuurlijke rechter van onze medecontractant.